Obchodní podmínky

..fyzické osoby Jan Gruber – Braun lítá  se sídlem: Dřínová 1647, 666 01 Tišnov, IČ: 07090633 upravující podmínky poskytování vyhlídkových letů balonem.

Všeobecné obchodní podmínky se řídí zákonem č40/1964 Sb. A č. 49/1997 Sb. Poskytovatelem vyhlídkového letu balonem, dále jako „služba“, „let“ je Jan Gruber – Braun lítá . Dále označován jako „provozovatel“. Objednatel služby, případně třetí osoba, která bude čerpat služby je dále označován jako „zákazník“.

 1. Je-li smlouva uzavřena prostřednictvím komunikace na dálku (pomocí internetové sítě). Považuje se za návrh k uzavření smlouvy vyplnění formuláře zákazníkem na webových stránkách provozovatele. Za potvrzení návrhu smlouvy je považováno sdělení (prostřednictvím emailu) provozovatelem, v němž potvrzuje přijetí vyplněného formuláře. Smlouva je uzavřena přijetím emailu zákazníkem. Je-li smlouva uzavřena za fyzické přítomnosti Poskytovatele a Objednatele, považuje se smlouva za uzavřenou okamžikem předání letenky.
 2. Předmětem služby je vyhlídkový let balonem daný typem letenky, daný typ letenky s jejím podrobným popisem je na stránkách poskytovatele braunlita.cz. Mimo letu balonem služba zahrnuje rovněž pojištění zákazníka, odvoz na místo startu, dárkový certifikát po letu a přípitek. U specifikovaných typů letenek rovněž občerstvení.
 3. Platnost letenky je 1 rok od jejího zakoupení. O prodloužení platnosti o dalších 6 měsíců je možno telefonicky nejpozději měsíc před jejím skončením zažádat prostřednictvím emailu, nebo telefonicky. Platnost je možno prodloužit opakovaně, vždy však nejpozději měsíc před skončením případné nové platnosti.
 4. Termíny letů v nabízených lokalitách je povinen zákazník sledovat na webových stránkách provozovatele, případně se na ně informovat telefonicky. Při rezervaci je zákazník povinen uvádět pravdivé údaje (jméno, příjmení, kontaktní údaje, hmotnost). O uskutečněné rezervaci termínu letu je klient informován formou e-mailu (pokud je uveden). 
 5. Potvrzení letu a času setkání na místě startu je zákazníkovi oznámeno nejpozději tři hodiny před termínem letu. V případě nepřiznivých podmínek pro let se let ruší a bude navrhnut nový termín. Zákazník je povinen dodržet čas setkání, viz bod 9.
 6. Odložení letu z důvodu nevhodného počasí není důvodem k odstoupení od smlouvy. Jestliže klient trvá na odstoupení od smlouvy po zrušení letu z tohoto důvodu, bude účtován storno poplatek ve výši 30% z původní ceny letenky. Storno poplatek je platný i pro jiné důvody odstoupení klienta od smlouvy
 7. Místo startu 
  • U vyhlídkových letů premium si zákazník vybírá místo startu v rezervačním systému spolu s termínem.
  • U vyhlídkových letů všední den ráno si zákazník vybírá z termínů pouze ve všední dny ráno a to v lokalitě, jakou mu určí provozovatel (Pernštejn, Brno, Tišnov). Provozovatel může lokalitu do 12 hodin před letem změnit, zákazník je povinen tuto změnu akceptovat.
  • U Soukromých letů si místo startu lze volit individuálně do vzdálenosti 50 km od sídla provozovatele (Tišnov). Místo musí splňovat podmínky pro bezpečný vzlet a zákazník musí zajistit povolení odstartovat v případě, že není pozemek jeho majetkem. Zákazník bere na vědomí, že velitel balonu je oprávněn změnit individuální místo startu navrženého zákazníkem,
   pokud je toto místo nevhodné nebo nebezpečné pro vzlet balonu.
 8. Platnou letenkou, respektive jejím číslem se musí provozovateli před letem prokázat každý zákazník. Letenka se nepovažuje za platnou, dokud nedojde k jejímu úplnému zaplacení.
 9. Nedostavení se k letu bez omluvy v avizovaný čas srazu před letem letenka pozbývá platnost a považuje se za odletěnou.
 10. Změnit termín letu může zákazník bezplatně do 24 hodin před termínem letu a to výhradně
  telefonicky. V případě pozdějšího zrušení provozovatel považuje let za uskutečněný.
 11. Dobu trvání letu (standardně 60 minut) je Velitel balónu oprávněn zkrátit, pokud je k tomu z
  technických, meteorologických či provozních důvodů donucen. V případě zkrácení letu na méně než 30 minut má zákazník právo na jeho opakování. Při opakování letu neodpovídá provozovatel za
  případnou škodu, ušlý zisk či další náklady, které tím na straně zákazníka vznikly.
 12. Změna termínu provozovatelem – Pokud se na daný termín vypsaného Veřejného letu (tj. u letenek Vyhlídkový let) nepřihlásí dostatečný počet osob (dodržení minimální vzletové hmotnosti), poskytovatel termín letu zruší a klientům bude nabídnut další termín.
 13. Mladiství do 18 let se mohou letu zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Do 15
  let věku je pak nutný doprovod dospělé osoby, která za dítě v průběhu celé akce odpovídá. Z
  bezpečnostních důvodů jsou z letu vyloučeny těhotné ženy, děti do výšky 1,25 m a osoby, které
  nemohou během celého letu stát.
 14. Hmotnost nad 100 kg je zákazník povinen dopředu oznámit telefonicky provozovateli, který bude
  vyžadovat palivový příplatek v ceně 50 % letenky. Případně části ceny letenky přepočítané na jednu
  osobu v případě letenky platné pro více osob.
 15. Pořizování fotografického a filmového záznamu je povoleno pouze pro vlastní potřebu. Za
  fotoaparáty, kamery nebo jiné osobní předměty zákazníka provozovatel nemůže převzít žádné
  ručení. Vezme-li cestující nějaké osobní předměty s sebou, pak je sám odpovědný za jejich
  bezpečné opatrování během celého letu balónu, včetně fáze přípravy, startu a přistání, jakož i
  během jízdy autem na místo startu a z místa přistání zpět na místo setkání. Za poškození a zranění
  způsobená přístroji některého ze zákazníků ručí zákazník, který veze tyto přístroje s sebou.
 16. Oblečení zákazníka může být během letu znečištěno.
 17. Při přípravě na start, při startu samotném, během letu a při přistání je zákazník povinen dbát
  pokynů pilota nebo pomocného personálu provozovatele. Společnost nepřebírá zodpovědnost za
  škody vzniklé na zdraví či majetku pasažéra vzniklé nezodpovědným či nebezpečným jednáním
  zákazníka nebo jeho nerespektováním pokynů velitele letadla.
 18. Všechny škody a zranění vzniklá v důsledku letu musí být neprodleně oznámeny pilotovi nebo
  provozovateli, který o nich sepíše zápis. V opačném případě nebude brán na tyto události zřetel.
 19. Kouření v balónu a v jeho blízkosti do 30 m je zakázáno.
 20. Zákazník souhlasí se zveřejněním fotografií z letu, na kterých je nahodile vyfocen. A to na webových stránkách provozovatele www.braunlita.cz, Instagramu a Facebooku @Braunlita, na Youtube kanále provozovatele. Pokud nesouhlasí, sdělí to zástupci společnosti před nástupem do balonu. Ten zajistí, aby ke zveřejnění nedošlo.
 21. Vyloučit z letu osoby pod vlivem alkoholu či drog má právo Velitel balónu bez možnosti náhrady letenky.
 22. Všechny škody a zranění vzniklá v důsledku letu musí být neprodleně oznámeny pilotovi nebo provozovateli, který o nich sepíše zápis. V opačném případě nebude brán na tyto události zřetel.

Proberme to spolu osobně!

Neradi objednáváte po internetu? Nejste si jistí jaký let vybrat?

Napište mi na sebe kontakt. Objednávku s Vámi po konzultaci můžu vytvořit po telefonu.

Nejste ji pořád jistí, jestli do toho jít? Nevadí, rád s Vámi proberu, poradím a dovysvětlím vše, co vás napadne.